top of page

Samþykktir

01. Heiti

Samtökin heita Fyrirtæki í hótel- og gistiþjónustu (skammstafað FHG). 

Heimili þess, skrifstofa og varnarþing er að Þverholti 14, 105 Reykjavík. 

02. Tilgangur

FHG er sameiginlegur vettvangur þeirra sem stunda hótel- og gistiþjónustu á Íslandi og ætlað er að vinna að hagsmunamálum greinarinnar. 

Markmið samtakanna er m.a. að stuðla að því að atvinnugreinin búi ávallt við heilbrigt rekstrarumhverfi sem tekur mið af því samkeppnisumhverfi sem gistiþjónusta býr við hverju sinni, innanlands jafnt sem erlendis. 

FHG er ætlað að eiga samstarf við aðra hagaðila á sviði ferðaþjónustu, jafnt opinbera aðila sem einkaaðila, um að stuðla að sameiginlegum hagsmunamálum greinarinnar. 

 

Þá er FHG í samstarfi við framangreinda aðila ætlað að leita eftir góðu samstarfi við fjölmiðla og aðra með það að markmiði að efla faglega umfjöllun um atvinnugreinina.

03. Aðild

Aðild að FHG geta átt fyrirtæki sem starfa á vettvangi hótel- og gistiþjónustu, eða tengdrar starfsemi, enda hafi þau tilskilin leyfi í gildi. 

Stofnfélagar teljast þeir, sem sótt hafa um aðild fyrir 1. október 2018.

Stjórn félagsins hefur heimild til að samþykkja umsóknir vegna fyrirtækja á framkvæmdastigi.

Umsókn um aðild skal send til stjórnar samtakanna.  Umsókn skulu fylgja afrit af starfsleyfi auk upplýsinga um starfssvið, stjórn og framkvæmdastjórn. 

 

Stjórn FHG skal á næsta stjórnarfundi eftir móttöku umsóknar taka afstöðu til hennar og tilkynna umsækjanda ákvörðun sína skriflega.  Sé umsókn synjað getur umsækjandi innan eins mánaðar farið fram á að ákvörðun stjórnar verði borin undir félagsfund.

04. Úrsögn og brottvikning

Heimilt er að segja sig úr FHG frá næstu áramótum að telja, enda hafi uppsögn félagsaðildar borist eigi síðar en 6 mánuðum fyrir lok almanaksárs. 

Brjóti aðildarfélag gegn samþykktum þessum eða löglega teknum ákvörðunum félagsins getur stjórn FHG vikið því úr samtökunum.  Viðkomandi fyrirtæki getur farið fram á að ákvörðun stjórnar þar um verði borin undir félagsfund.

Úrsögn eða brottvikning leysir aðildarfyrirtæki ekki undan greiðslu aðildargjalda á yfirstandandi starfsári, eða undan öðrum skuldbindingum sem á því kunna að hvíla.

05. Ársreikningur og endurskoðun

Starfstímabil og reikningsár félagsins er almanaksárið. Á aðalfundi skal stjórn gera upp árangur liðins árs.  Stjórn skal láta semja ársreikning fyrir félagið fyrir aðalfund.

06. Aðalfundur

Aðalfund skal halda eigi síðar en 30. apríl ár hvert og skal boða til hans með að minnst tveggja vikna fyrirvara með sannanlegum hætti.  Aðalfundur er löglegur sé rétt til hans boðað. Dagskrá aðalfundar skal vera sem hér segir:

  1. Kosning fundarstjóra og fundarritara

  2. Skýrsla stjórnar lögð fram

  3. Reikningar lagðir fram til samþykktar

  4. Kosning stjórnar

  5. Kosning endurskoðanda

  6. Ákvörðun félagsgjalds

  7. Breytingar á samþykktum

  8. Önnur mál

Rétt til setu á aðalfundi með málfrelsi og tillögurétt eiga félagsmenn FHG og starfsmenn.  Stjórn er heimilt að bjóða öðrum fundarsetu.

Á aðalfundi hefur hvert aðildarfélag atkvæðamagn í samræmi við greidd árgjöld næstliðins árs.  Hverjum heilum 10.000 krónum í greidd félagsgjöld fylgir eitt atkvæði og ræður einfaldur meiri hluti úrslitum mála nema annað segi í samþykktum þessum.  Nýtt aðildarfélag, sem ekki greiddi félagsgjöld á næstliðnu ári, skal fá atkvæðavægi í samræmi við lágmarksgjald eins og ákveðið er af stjórn hverju sinni.  Aðildarfélagi er heimilt að fela öðrum atkvæðisrétt sinn samkvæmt umboði sem afhent skal fundarstjóra. Atkvæðaskrá skal liggja fyrir á aðalfundi.

Félagsfundir skulu haldnir svo oft sem stjórn samtakanna telur ástæðu til. Hún skal þó ætíð boða til félagsfundar innan tveggja vikna komi fram ósk um það frá einum stjórnarmanna, fleiri en einu aðildarfyrirtæki eða ef samþykktir kveða á um. Boða skal til félagsfundar með að lágmarki þriggja daga fyrirvara. Um boðun og afgreiðslu mála fer að öðru leyti með sama hætti og á aðalfundi.

07. Félagsfundir
08. Skipun stjórnar

Stjórn félagsins skal skipuð 15 félagsmönnum kjörnum á aðalfundi til eins árs í senn. Einnig er heimilt að kjósa jafnmarga varamenn. Stjórn kýs formann og varaformann á fyrsta stjórnarfundi eftir aðalfund og skiptir með sér verkum.

Ef stjórnarmaður lætur af störfum hjá aðildarfyrirtæki á kjörtímabili stjórnar getur stjórn ákveðið að setja upp rafrænan stjórnarfund til að kjósa nýjan stjórnarmann í hans stað.

09. Verkefni stjórnar

Tillögur um breytingar á samþykktum þessum skulu sendar stjórn sem leggur þær fyrir aðalfund eða almennan félagsfund. Þær skulu hafa borist eigi síðar en viku fyrir fund og skal þeirra getið í fundarboði. Til að breyta samþykktum þarf 2/3 hluta greiddra atkvæða. Hið sama gildir um tillögu um slit á samtökunum. Ákveði aðalfundur eða almennur félagsfundur að slíta samtökunum skal fundurinn jafnframt ráðstafa eignum þeirra og skuldum.

Þannig samþykkt á stofnfundi samtakanna sem haldinn var í Reykjavík 30.ágúst 2018

Stjórn félagsins fer með málefni félagsins milli aðalfunda og undirbýr aðalfundi og félagsfundi. 

Formaður boðar til stjórnarfunda.  Stjórnarfundir eru lögmætir ef mættur er meiri hluti stjórnarmanna. Við afgreiðslu mála á stjórnafundum fer hver stjórnarmaður með eitt atkvæði og ræður einfaldur meirihluti atkvæða.  Fjarþátttaka einstakra stjórnarmanna á stjórnarfundum er heimil með samþykki stjórnar.

Firmaritun er í höndum stjórnar, nema hún feli formanni eða öðrum það hlutverk samkvæmt skýru umboði.

Stjórn er heimilt að ráða starfsmann til að sinna verkefnum samtakanna. 

Um heimildir starfsmanns til að skuldbinda félagið fer eftir ákvörðun stjórnar.

10. Félagsgjöld og rekstur

Ákvörðun um félagsgjald skal tekin á aðalfundi.  Félagsgjöld skulu innheimt árlega samkvæmt nánari ákvörðun stjórnar.

Tekjum félagsins skal varið til að standa standa straum af kostnaði við rekstur samtakanna og þau verkefni sem félagið ræðst  í á hverjum tíma.

11. Breytingar á samþykktum og slit
bottom of page